Eesti Sõudeliit 80

Robert Väli   |   28. juuli 2018, 00:01

Täna 80 aastat tagasi 28. juulil 1938 asutati Tartus Eesti Sõudespordi keskkorganisatsioon, mille õigusjärglaseks on tänane Eesti Sõudeliit.

Eesti Sõudeliidu sünnipäeva tähistame kõik koos 13. oktoobril peale Kaheksapaatide sügisregatti Eesti Rahva Muuseumis toimuval pidulikul veehooaja lõpetamisel ja aasta parimate autasustamisel.

1938. aasta 29. juuli “Postimees” (lk 4) kirjutab:

Tartus asutati Eestisõudespordi keskorganisatsioon

Eile peeti S.S. „Taara” ruumes eesti Spordi Keskliidu Sõudesektsiooni asutamiskoosolek, mille awas Tartumaa spordiliidu esimees hr. K.Pahk, kes Keskliidu juhatuse liikmena informeeris koosolijaid liidu seisukohtadest sektsiooni asutamisel ja teatas, et Liit on otsustanud astuda Rahwuswahelise Sõudeliidu liikmeks.

Sektsiooni asutamisest wõtsid osa Sõude- ja Spordiselts „Taara“, Dorparter Ruder-Club ja Tartumaa Spordiliit oma esindajatega ning juhatus moodustati järgmiselt: esimees – J. Hannibal (S.S. „Taara“), abiesimees – W. Redlich (DRC), sekretär – J. Taimre (S.S. „Taara“), laekur H. Bote (DRC) ja ametita liige – L. Sild (Tartumaa Spordiliit).

Hiljem kui liikmete arw tõuseb, mida on oodata Tallinna ja Pärnu sõudeseltside juuretulekuga, suureneb ka juhatus iga uue liikme kahe esindaja wõrra. Juhatuse asukohaks jääb Tartu.

Esmajärjekorras otsustati wälja töötada kodukord ja sektsiooni sõudewõistluste korraldamisel ajutiselt tarwitusele wõtta Saksa üldised wõistlusmäärused. Muuseas arutati ka Eesti spordimängude küsimust ja asuti seisukohale, et nende korraldamisel tuleks ette näha ka sõudespordiala, kusjuures wõistluskohana peeti kõige kohasemaks Ülemiste järwe.

Järgmine juhatuse koosolek otsustati pidada seoses S.S.“Taara“ rahwuswaheliste sõudewõistlustega, mis toimuvad 14. aug ja selleks ajaks on oodata ka juba wahepeal juure tulnud uute liikmete osawõttu.